Personvernerklæring for Aurora Eiendom AS

Ditt personvern er viktig for Aurora Eiendom AS. Vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Aurora Eiendom skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. 

Behandlingsansvarlig

Aurora Eiendom AS bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes for de ulike selskapene i LL Holding med datterselskap. Det er vår vurdering at det er Aurora Eiendom AS som er å anse som behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles, jf. oversikt nedenfor. 

Vår behandling av personopplysninger

Aurora Eiendom AS behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

Drift av kjøpesenter

For å kunne drifte våre kjøpesentre er det nødvendig å behandle personopplysninger knyttet til leietagere, herunder navn og kontaktinformasjon hos kontaktpersoner hos leietagere, og navn på ansatte som er registrert i IT-systemene for å registrere daglig omsetning, samt personopplysninger som behandles som ledd i våre kontrolltiltak, for eksempel vektertjenester.

Utleie av næringseiendom

I forbindelse med utleie av næringseiendom er det nødvendig for oss å behandle personopplysninger som navn og kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos leietagere.

Utleie og salg av boliger

For å kunne inngå eller oppfylle avtaler om utleie er det nødvendig for oss å behandle blant annet navn, kontaktinformasjon, fødselsnummer, kredittsjekk (for utleie), familieforhold/sivilstatus, mv.

Kundeklubber for kjøpesentre

Våre kjøpesentre har kundeklubb der medlemmer får tilbud og nyhetsbrev tilsendt pr e-post eller SMS. For å kunne oppfylle denne avtalen er det nødvendig å behandle blant annet navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn og fødselsdato. I tillegg kan medlemmene velge å registrere interesser, antall barn og alder på barn.

Wifi

Vi tilbyr gratis Wifi på flere av våre kjøpesentre. For å kunne benytte deg av denne tjenesten er det nødvendig for oss å behandle blant annet, IP-adresse, MAC-adresse, og telefonnummer. 

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger bokføringsloven oss å oppbevare detaljert kjøpshistorikk i fem år.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi vil kun dele dine personopplysninger med andre selskap i Aurora Eiendom og med samarbeidende selskap i den grad det er nødvendig for å ivareta den daglige driften.

Ubetalte fordringer vil f. eks. bli oversendt til inkassoselskaper. Videre vil vi dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Informasjonssikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers integritet, tilgjengelighet og integritet. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant, for å fremme bevissthet om Aurora Eiendom AS sine retningslinjer og rutiner for personvern. 

Bruk av databehandlere

Alti Forvaltning AS inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen. 

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Aurora Eiendom lagres på servere i Norge og Europa. 

Rettigheter

Du har rett til innsyn, korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv. Under visse forutsetninger har du også rett til å protestere mot behandlingen, samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg. 

Spørsmål

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg, eller innsigelser til Alti Forvaltnings behandling av personopplysninger, kan rettes til Alti Forvaltning AS fortrinnsvis per post:

Aurora Eiendom AS, Øravegen 2, 6650 Surnadal